Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o dotacjach na inwestycje ekologiczne!

Zapytaj o dotacje

biuro@a1europe.pl

12 259 80 70

Pobierz
kartę projektu

Pobierz

Eko-dotacje z Unii Europejskiej

Sprawdź jakie działania proekologiczne może dofinansować Ci Unia Europejska!

Kim jesteśmy:

Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się tylko i wyłącznie w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej dla Przedsiębiorstw i innych jednostek. Oferujemy kompleksową pomoc w fachowym doradztwie, opracowywaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji, a następnie jej rozliczenia.
Dzięki nam dowiesz się jak najlepiej zaplanować inwestycję z wykorzystaniem funduszy unijnych w zakresie ochrony środowiska, poprawy stanu ekosystemu, racjonalnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi, a przede wszystkim te związane z dystrybucją, wytwarzaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).
Jeśli będziesz miał jakieś pytania lub wątpliwości albo nie uda Ci się znaleźć interesującego Cię zagadnienia skonsultuj się z naszym doradcą: 012 259 80 70.

Cele Unii Europejskiej:

„Ochrona i poprawa stanu środowiska”, „infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, „efektywność energetyczna”, „bezpieczeństwo energetyczne” to popularne i istotne hasła, obecne przy realizacji dzisiejszych inwestycji. To założenia i priorytety mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi np.: energią wiatru, wody, słońca, fal morskich, ziemi. Powyższe zadania realizują wszystkie rozwinięte kraje mając na uwadze dobro przyrody i przyszłych pokoleń. To również cele, które Unia Europejska postawiła państwom członkowskim, w tym także od 2004 r. Polsce. Jednym z kluczowych środków prowadzących do realizacji haseł, założeń, priorytetów, celów oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na ekosystem jest wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

W Polsce 23 sierpnia 2001 r. została zatwierdzona przez Sejm Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej i stanowi ona najważniejszy dokument dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% (340 PJ1) w 2010 roku i do 14% w 2020 roku. Oznacza to trzykrotny wzrost w stosunku do roku 1999 (2,5% – 105 PJ).
Nacisk oraz dążenia do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii są tym większe, a zarazem łatwiejsze do osiągnięcia po przystąpieniu do UE. Zgodnie z dyrektywą ponad 1/3 energii elektrycznej wytwarzanej w UE musi pochodzić ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Po raz pierwszy wszystkie Kraje Członkowskie mają wiążący je prawnie cel w zakresie odnawialnych źródeł. Pomoc w dostosowaniu się do wymogów narzuconych przez Unię w obszarze ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przynieść maja powstałe w tym celu programy operacyjne.

Przykładowe inwestycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) to:


Biogazownie – czyli elektrownie, gdzie przy wykorzystaniu odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej lub odpadów organicznych, które poddawane są procesom fermentacji otrzymuje się biogaz, źródło energii. W Polsce taki system pozyskiwania energii nie jest wykorzystywany na szeroką skale. Jednym z podstawowych problemów ograniczającym powstawanie biogazowni jest wysoki koszt inwestycyjny. Starając się o dofinansowanie omawianego przedsięwzięcia można pozyskać środki finansowe na rozwój powstawania biogazowni.


Elektrownie wiatrowe – inaczej farmy wiatrowe, energię odzyskują z wiatru, który stanowi czyste i niewyczerpalne źródło nowoczesnej mocy. Zasoby energii wiatru są silnie związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi. Energia wiatrowa w naszym kraju zaczęła rozwijać się dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, głównie na wybrzeżu. Pierwsza profesjonalna farma wiatrowa powstała dopiero w 1999 roku w Barzowiach k. Darłowa. Kosztem 25 mln zł postawiono 6 wiatraków. Obecnie korzystając z możliwości finansowych jakie daje Unia jest szansa zwiększenia liczby elektrowni czerpiących swą moc z wiatru.


Solary – instalacja kolektorów słonecznych, pozwala na wykorzystanie promieni słonecznych, nieograniczonego i darmowego źródła energii. Dzięki dotacją przeznaczonym na rozpowszechnienie eksploatacji opisywanego źródła mocy, możemy ogrzewać mieszkania i wodę czystą energią nie wywołując negatywnych efektów w środowisku.
oze hydroenergia


Elektrownie wodne – wykorzystanie wody do pozyskania energii przynosi wymierne korzyści dla ochrony środowiska. Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, w warunkach naszego kraju, największy udział w produkcji energii elektrycznej mają elektrownie wodne. Unia również przeznacza środki finansowe na dofinansowanie inwestycji związanych z powstaniem elektrowni wodnych o mocy do 10 MW.


Instalacje geotermalna - energia zmagazynowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających szczeliny skalne, jest niewyczerpalnym źródłem, stosowanym przede wszystkim do ogrzewania mieszkań. Najlepszym przykładem wykorzystania omawianego alternatywnego źródła energii w Unii europejskiej stanowi stolica Islandii, Reykiavik. W Polsce energia geotermalna ma duży potencjał ze względu na obecność ogromnych i łatwo dostępnych zasobów ciepła, związanych z występowaniem trzech rozległych geotermalnych niecek osadowych na około 80% powierzchni kraju. Pozyskując wsparcie finansowe z Unii w Polsce można zwiększyć pozyskanie energii ze źródeł geotermalnych, których zalety przewyższają wysokie koszty wdrażania.


Do działań współfinansowanych przez Unię w zakresie Eko - energii należą również:

  • Przystosowanie firmy do wymogów ekologicznych i bezpieczeństwa
  • Budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Źródło: